<
  Tên tôi là Dương Văn Nam, năm nay hai mươi tư tuổi. ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã sống cùng với sư phụ. Sư phụ tôi tên thực là Dương văn Bảy, người dân khắp vùng lào cai đều gọi thầy tôi là Thầy Bảy hổ. Theo lời kể của thầy, thầy là một để tử chân truyền của phái thất sơn, sau khi vâng theo lời sư phụ của mình, thầy tôi cùng với một đệ tử nữa tên là Ba Hoành xuống núi đi hành hiệp trên giang hồ, giúp đỡ những người dân đang gặp phải ma quỷ nhũng nhiễu.


Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.